Ang Pag-alam sa Mga Karapatan at Pananagutan ng mga Pasyente, ang Susi sa Maayos na Paggamot sa Ospital

Bilang karagdagan sa pag-alam sa etika habang nasa waiting room ng ospital, mayroon ding mahahalagang bagay, lalo na ang mga karapatan at obligasyon ng pasyente. Napakahalagang maunawaan ito upang kung sakaling maging pasyente ka, alam na alam mo kung ano ang gagawin at kung ano ang nararapat mong matanggap. Ang parehong mga pasyente mula sa mga kalahok sa BPJS, pribadong insurance, at independiyente ay may parehong mga karapatan at obligasyon. Maaaring magkaroon ng ibang anyo, depende sa karaniwang pamamaraan ng pagpapatakbo o SOP ng bawat ospital. [[Kaugnay na artikulo]]

Mga responsibilidad ng pasyente

Bago magsimulang talakayin ang mga karapatan ng pasyente, susuriin muna namin ang mga obligasyon ng pasyente. Ang sumusunod ay isang buod batay sa mga regulasyon mula sa Indonesian Ministry of Health:
 • Sundin ang mga patakaran sa ospital
 • Gamitin ang mga pasilidad ng ospital nang responsable
 • Igalang ang mga karapatan ng ibang mga pasyente, bisita, manggagawang pangkalusugan, at iba pang manggagawa
 • Magbigay ng tapat, kumpleto, at tumpak na impormasyon ayon sa kakayahan at kaalaman
 • Magbigay ng impormasyon tungkol sa kanyang kakayahan sa pananalapi at segurong pangkalusugan
 • Sumunod sa inirerekumendang therapy plan at inaprubahan ng kinauukulang pasyente pagkatapos makatanggap ng paliwanag ayon sa mga batas at regulasyon
 • Tanggapin ang mga kahihinatnan ng mga personal na desisyon kung tatanggihan mo ang inirerekomendang plano sa paggamot
 • Pagbibigay ng kabayaran para sa mga serbisyong natanggap
Batay sa ilang mga punto ng mga obligasyon ng pasyente sa itaas, ang pagpapatupad ay tiyak na mag-iiba mula sa isang ospital patungo sa isa pa. Halimbawa, sa kaso ng pagbibigay ng kabayaran para sa mga serbisyong natanggap, kung ang pasyente ay hindi nagawang tuparin ang kanyang mga obligasyon, mayroong isang palugit na panahon na maaaring ibigay ayon sa kasunduan. Dahil maaaring iba ang pagpapatupad, lubos na inirerekomendang tanungin ang ospital kung ano ang mga karapatan at obligasyon ng pasyente kapag tumatanggap ng pangangalaga doon. Kung may mga bagay pa rin na nakakalito, huwag mag-atubiling magtanong nang malinaw sa provider o ospital.

Mga karapatan ng pasyente

Bilang karagdagan sa mga obligasyon, siyempre mahalagang malaman kung ano ang mga karapatan ng pasyente habang nasa ospital. Ilang karapatan ng pasyente na nakalista sa Batas Blg. 8 ng 1999 tungkol sa Consumer Protection ay:
 • Ang karapatan sa kaginhawahan, seguridad, at kaligtasan din sa paggamit ng mga kalakal/serbisyo
 • Ang karapatang pumili ng mga kalakal/serbisyo at makuha ang mga kalakal/serbisyo ayon sa halaga ng palitan at mga kundisyon at garantiyang ipinangako
 • Ang karapatang itama, malinaw at tapat na impormasyon tungkol sa kondisyon at garantiya ng mga produkto/serbisyo
 • Ang karapatang marinig ang kanilang mga opinyon at reklamo tungkol sa mga kalakal/serbisyo na ginamit
 • Ang karapatang makakuha ng adbokasiya, proteksyon, at pagsusumikap na maayos na lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan sa proteksyon ng consumer
 • Ang karapatang tumanggap ng patnubay at edukasyon sa consumer
 • Ang karapatang tratuhin nang patas at tapat at hindi diskriminasyon
 • Ang karapatang makakuha ng kabayaran, kabayaran, kapalit kung ang mga kalakal/serbisyo na natanggap ay hindi naaayon sa kasunduan
Bilang karagdagan, mayroon ding mga karapatan na may kaugnayan sa proteksyon ng pasyente, na nakalista sa Batas Blg. 29/2004 artikulo 52 na may mga nilalaman:
 • Kumuha ng kumpletong paliwanag ng mga medikal na pamamaraan
 • Magtanong ng opinyon ng ibang doktor o humingi pangalawang opinyon
 • Kumuha ng mga serbisyo ayon sa mga medikal na pangangailangan
 • Pagtanggi sa medikal na paggamot
 • Kumuha ng buod ng mga nilalaman ng medikal na rekord
Ang pag-alam kung ano ang mga karapatan at obligasyon ng pasyente ay ginagawang mas maayos ang proseso ng paggamit ng mga serbisyo tulad ng outpatient, inpatient, o iba pa. Kung may hindi inaasahan, maaari kang sumangguni pabalik sa mga regulasyon ng ospital at sa mga karapatan at obligasyon ng pasyente.